Algemeen

Privaatskool Moria het sy deure geopen op 21 Januarie 1991. Hierdie oudste Afrikaanse Privaatskool is by die Ministerie van Onderwys van Namibië geregistreer.

Ons hoofdoelstellings is om Christelike onderrig aan leerlinge te bied, Afrikaans as onderrigmedium te gebruik en hoë akademiese standaarde te handhaaf.

Tans word van 16 voltydse en 2 deeltydse onderwysers gebruik gemaak om aan 222 leerlinge van Graad 1-12 onderrig te gee.

MISSIE

Privaatskool Moria is 'n opvoedkundige instelling,

 • wat leerlinge vorm en inspireer om hulle volle potensiaal te bereik;
 • deur 'n toegewyde en goed opgeleide personeel;
 • met lojale betrokkenheid van ouers en die gemeenskap;
 • in Afrikaans, en
 • binne 'n raamwerk van Christelike waardes.

VISIE

Op die basis van Bybelse waardesisteem koester ons die ideaal van uitnemendheid.  Ons staan verantwoordelik voor God vir die opvoeding van ons kinders deur hulle voor te berei op 'n volwasse lewe, sodat hulle 'n bate vir die samelewing sal wees. Daarom sal ons handelinge en aktiwiteite gekenmerk word deur:

 • Uitnemendheid
  • Ons streef na die bereiking van ons volle potensiaal.
  • Ons streef altyd na nuwe hoogtes tov:
   • Standaard
   • Kwaliteit
   • Kreatiwiteit
   • Deeglikheid
 • Balans
  Ons soek balans tussen:
  • Akademie, sport en kultuur
  • Strengheid en openheid
  • Vastigheid en verandering.
 • Gesonde trots
  • 'n Trotse mens is iemand wat dankbaar is vir dit wie hy of sy is, sy talente en gawes, maar wat ook die verantwooordelikheid aanvaar om dit wat ontvang is uit te bou. 'n Trotse mens is nie 'n hoogmoedige mens nie, maar iemand wat altyd nederig is en bereid is om by ander te leer.
 • Christelike karakter
  • Ons wil doelgerig meewerk om die Christelike karakter by elke kind te help vorm, getrou aan die Bybelse waardesisteem.

DOELWITTE

Privaatskool Moria onderneem om:

 1. doeltreffende bestuur van die skool te verseker
 2. 'n span gekwalifiseerde, professionele en gemotiveerde personeel te ontplooi;
 3. innoverende en doeltreffende onderrigstrategieë te vestig;
 4. 'n gedissiplineerde, en stimulerende leeromgewing te vestig;
 5. leerlinge te inspireer om na uitnemendheid te streef in akademiese, kulturele en sport aktiwiteite;
 6. goed versorgde geboue, klaskamers en sportvelde te voorsien;
 7. positiewe verhoudinge met ander skole te bou;
 8. lojale betrokkenheid van ouers, die gemeenskap en oudskoliere te vestig;
 9. een van die top 5 skole onder die IEB embleem te wees

As gevolg van 'n groeiende behoefte aan koshuisgeriewe is 'n voormalige hotel in 2008 aangekoop om meer behuising te skep. Huis Onduri is omskep in 'n heerlike, gesellige seuns- en meisieskoshuis. Die meisies (gr 1-12) bewoon die tweede verdieping van die hoofgebou terwyl die seuns (Gr 1-12) in twee vleuels bly wat die gesamentlike kuier-area omsluit. Tans word 102 leerlinge in die koshuise gehuisves.

Einde 2013 is Huis Onduri se seuns en dogterkamers geteël nadat die seuns se kamers, ingangsportaal en eetsale reeds vroeër in die jaar geverf is.

Ansie Robberts, 2009 se koshuishoofmeisie skryf: "Onduri beteken kameelperd en soos'n kameelperd reik ons altyd na nuwe hoogtes. Die koshuis is net oorkant die skool en binne maklike bereik van die rekenaarsentrum, biblioteek, winkels, dokters en bakkery! Dus is enige hulp wat jy dalk mag nodig kry net 'n hanetreetjie ver.

Huis Onduri is 'n tuiste vir leerlinge, ook as jy 'n naweek moet inbly, waar jy op die hande gedra word met heerlike kos. Saam met die matrones vorm die koshuisprefekte 'n span wat saamwerk om die dissipline te handhaaf en gees te bou. Elke jaar hou ons 'n huisweek wat leerlinge nog nader aan mekaar bring. Die leerlinge self is spontaan, vriendelik en hulpvaardig. Goeie gedrag word altyd verwag van 'n koshuisleerling - beide by die skool en koshuis. Huis Onduri is sonder twyfel die hart van Privaatskool Moria. Dis hier waar die gees begin en die karakter van die skool lê."

S K O O L R E ë L S

1. ONS EREKODE:

·Ons onderneem om hoë prioriteite aan skoolwerk en skoolplig te stel en om ons vrye-tyd verantwoordelik te bestee.

·Ons wedersydse lojaliteit teenoor ons skool, leerlinge, onderwysers en ons ouers is onwrikbaar.

·Ons betoon aan ons meerderes die agting wat hulle toekom en stel aan ons minderes so ’n voorbeeld dat ons van hulle die nodige eerbied ontvang.

·As seun/dogter is dit my eer om die hoogste agting aan my medeskoliere te betoon.

·Dit is ons strewe om eerlikheid, betroubaarheid, vriendelikheid, stiptheid en veral selfbeheersing ten volle uit te leef.

·Ons streef na die bevordering en uitbouing van ’n hartlike verhouding tussen leerlinge en gemeenskap en die vestiging van gesonde menseverhoudinge in ons land.

·Ons onderneem om ons te weerhou van enige ondeurdagte uitsprake en aantygings namens en/of teenoor die skool.

2. GEDRAGSKODE:

Die Direksie beskou die gemeenskaplike (ouerhuis en skool) toepassing van die onderstaande skoolreëls as uiters belangrik vir die bevordering van ’n geskikte opvoedingsmilieu.

3. LEERLINGE:

DOGTERS:

Hare en naels:

·Hare wat lank genoeg is sodat dit vasgebind kan word, moet met swart of bruin bande en/of swart, bruin of geel rekkies of bolletjies vasgemaak word en met knippies (vasdruk of skuif) vasgesteek word (blink, swart of bruin).

·Kamme en sier-knippe sal nie toegelaat word nie.

·Kuiwe wat so lank is dat dit oor die wenkbroue hang, moet weggekam en vasgesteek word sodat die voorkop oop is.

·Hare mag nie gekleur word nie en geen strepe is toelaatbaar nie.

·Kleurlose naellak is toelaatbaar.

·Op ooghoogte mag die naels nie oor die vingerpunte steek nie.

Juwele en grimering:

·Geen hangertjies of ringe mag gedra word nie.

·Slegs goud- of silwerkleurige, klein, dun oorringetjies en deursteek goue of silwer knoppies mag gedra word. Een oorring per oor in die oorlel.

·Horlosies mag gedra word, maar geen armbande of kettinkies nie.

·Dogters mag nie grimeer nie.

·Bogenoemde reëls geld wanneer skooldrag sowel as sportdrag gedra word!!

Siviele drag:

·Grimering / Los hare / Naellak op naels / Juwele sal binne perke toegelaat word.

(Indien die volgende dag ‘n normale skooldag is, MOET alle grimering, naellak, ens. verwyder wees).

·Die volgende reëls geld vir die dogters se klere:

* BROEKE / ROKKE / ROMPIES MAG NIE MEER AS 4 VINGERS BO DIE KNIE WEES NIE

* GEEN “SPAGHETTI-BANDJIE” TOPPIES OF LAE-HALS TOPPIES NIE

* ONDERKLERE MAG NIE DEURSKYN OF UITSTEEK NIE

* “TIGHTS” MAG NIE MET ‘N KORT TOPPIE GEDRA WORD NIE, SLEGS MET LANG TOPPIES WAT DIE AGTERSTEWE

TOEMAAK (SELFS WANNEER HULLE VOOROOR BUK OM HUL TASSE OP TE TEL)

Indien ‘n meisie se klere nie hieraan voldoen nie, sal sy dadelik huis toe gestuur word om reg aan te trek.

SEUNS:

Hare en baarde:

·Die nek en gesig moet skoon geskeer wees.

·’n Seun se hare mag nooit so lank wees dat dit oor sy oë hang as dit na vore gekam word en die ore moet, as dit na agter

gekam word, oop wees.

·Hare moet nie bo-op te lank wees nie.

·Geen ”gel” is toelaatbaar nie en hare mag nie gekleur of ”gehighlight” word nie.

·Die bakkebaarde (”side-whiskers”) mag nie verby die gaatjie van die oor gegroei word nie.

·Indien die hare nie reg is op die eerste dag van die termyn nie, word hul dadelik huis toe gestuur. Indien die hare op enige dag

gedurende die skooltermyn nie reg is nie, word die leerling 2 dae gegun om dit reg te stel andersins word hy huis toe gestuur om dit

reg te maak.

Juwele:

·Geen hangertjies mag om die nek gedra word of kettinkies/bande om die arms of bene nie of enige ringe of oorringe nie.

·Bogenoemde reëls geld wanneer skool sowel as sportdrag gedra word.

ALGEMEEN:

·Verhoudings tussen seuns en dogters wat ’n verleentheid is, sal deur die hoof en personeel op eie diskresie hanteer word.

·Seuns en dogters mag mekaar sydrukkies gee.

·Afknouery en rowwe spel is nie toelaatbaar nie.

·Indien ’n leerling se gedrag, buite skoolverband, van so ’n aard is dat dit afbreuk doen aan die skool se naam, het die hoof met

die Direksie se toestemming, die reg om teen hom/haar op te tree.

·Leerlinge wat hulle skuldig maak aan rook, drink en die gebruik van enige vorm van dwelmmiddels of onsedelike aktiwiteite, stel

hom/haar bloot aan tydelike of permanente skorsing.

·Bogenoemde aktiwiteite geld op die skoolterrein of enige plek in die openbaar.

·Geen kougom is toelaatbaar nie.

·Geen gom of plakkers mag op banke en mure gebruik of geplak word nie.

·Alle skooleiendom wat deur leerlinge beskadig word sal deur ouers vervang word.

·Daar mag nie op banke gekrap of met Tippex geverf word nie.

·Die Gr. 8 leerlinge en nuwelinge sal onder toesig tydens ’n oriënteringsprogram verwelkom word.

·Die Gr. 8 leerlinge is verantwoordelik vir die voorbereiding van die saal en vir die opruiming van atletiekbyeenkomste wat deur Moria

aangebied word.

·Die Direksie en Skoolhoof het die reg om te enige tyd, enige leerling te laat toets vir die teenwoordigheid van alkohol en of/of

dwelmmiddels indien omstandighede dit regverdig. Enige klas kan ook as geheel getoets word.

·Geen selfone word by die skool toegelaat nie. Indien ‘n leerling ‘n selfoon skool toe bring om na skool reëlings te tref (ekstra klasse, vervoerreëlings, ens.) moet dit by die SKOOLHOOF ingehandig word. Indien selfone by leerlinge gevind word, sal hy/sy twee blokdae tydens eksamens by die skool moet leer.

DETENSIE-PROSEDURE (Hoërskool):

Stap 1 :

·Leerling het dieselfde oortreding 2 keer begaan of twee verskillende oortredings elkeen 1 keer.

Stap 2:

·Onderwyser/es vul n detensiebriefie in, teken die brief en oorhandig dit aan die akademiese hoof.

Stap 3:

·Akademiese hoof neem dit op met die betrokke leerling in die onderwyser/es se teenwoordigheid.

·Indien die leerling skuld erken teken hy/sy die briefie en gee dit terug aan Akademiese hoof.

·Akademiese hoof teken ook die briefie.

Stap 4:

·Twee afskrifte word gemaak van die briefie, waarvan een aan die onderwyser/es oorhandig word vir liassering en die ander een hou

Akademiese hoof op lêer.

Stap 5:

·Die oorspronklike briefie word aan die leerling teruggegee.

·Die leerling neem die briefie huis toe of koshuis toe om geteken te word deur sy ouer of voog vir kennisname en nie om toestemming te gee nie.

Stap 6:

·Leerling woon detensieklas by die volgende week op ‘n tyd wat geskik is vir akademiese hoof .

·Die oorspronklike detensiebriefie word aan Akademiese hoof terug besorg.

·

Stap 7:

·Indien ‘n leerling ‘n 3de oortreding begaan by dieselfde onderwyser/es word ‘n 2dedetensiebrief ingevul en aan akademiese hoof oorhandig.

Stap 8:

·Dieselfde prosedure(stappe 3 tot 6) word uitgevoer soos vir die 1ste detensie.

Stap 9:

·Indien ‘n leerling ‘n 4de oortreding begaan by dieselfde onderwyser/es word ‘n 3de detensiebrief ingevul en aan akademiese hoof

oorhandig.

Stap 10:

·Dieselfde prosedure(stappe 3 tot 6) word uitgevoer soos vir die 1ste en 2de detensie, maar hierdie keer moet die ouer/s/voog by wees.

Stap 11:

·Indien ‘n leerling ‘n 5de keer oortree by dieselfde onderwyser/es word dit onder Akademiese hoof se aandag gebring.

·Akademiese hoof bring dit onder Mr. O’Callaghan se aandag.

·Leerling verskyn voor Direksie.

VOORBEELD VAN DETENSIEBRIEF:

Detensie

Naam van leerder:

Vak:

Naam van leerkrag:

Datum van oortreding:

Rede:

Huiswerk nie gedoen/onvolledig

Huiswerk afgeskryf

Toetspunt nie na wense nie

Laat vir klas

Disrespekvol/ongehoorsaam

Boeke by die huis vergeet

Klasontwrigting

Vandalisme

Ander rede:

Datum van detensie:

Handtekeninge:

Leerkrag

Mnr. Stander

Leerder

Ouer/voog

DETENSIE-PROSEDURE (Laerskool):

·Leerlinge ontvang 3 waarskuwings by ‘n vakonderwyser vir oortredings (sien hoërskool detensiebrief).

·Daarna word ‘n detensiebrief ingevul en aan die ouers/voog gestuur om kennis te neem.

·Die ouers/voog teken die detensiebrief en stuur terug na die skool waar dit by die kantoor op lêer gehou word.

·‘n Datum word bepaal wanneer die kind sy/haar detensieklas nakom.

ALGEMENE ORDE:

Voor skool:

·Geen leerling mag voor skool in die oggend in die klaskamers ronddraai nie. Slegs die leerlinge wat op diens is, mag in die

klaskamers wees.

·As die klok lui:

Leerlinge moet onmiddellik by hul voogklas aanmeld.

·Klaswisseling / klas verlaat / skoolterrein verlaat:

* Alle klasse stap ordelik na die volgende klas.

* Geen leerling word buite klas toegelaat tydens klastyd, sonder ‘n geel kaartjie vir kleedkamer, rooi kaartjie vir algemene sake en ‘n

blou kaartjie om die terrein te verlaat.

·Pouse:

* Niemand mag gedurende pouse in die klaskamers wees nie.

* Niemand mag die skoolgrond verlaat sonder toestemming van Skoolhoof of Adjunk-hoof nie.

* Enige aflewerings deur ouers aan leerlinge moet binne die skoolterrein geskied.

·Afwesigheid:

* ’n Rooi afwesigheidsbriefie moet te alle tye ingevul word indien ’n leerlinge die skoolterrein vroeër verlaat.

* Indien ’n leerling afwesig is moet die ouer dit by die skool skriftelik of telefonies rapporteer.

* Alleen weens siekte of ’n grondige rede mag leerlinge afwesig wees.

* By afwesigheid gedurende ’n toetssessie moet ’n mediese sertifikaat ingedien word.

* Enige agterstallige/uitstaande werk is die verantwoordelikheid van die ouer en die kind om op datum te wees wanneer hy / sy

terugkeer skool toe.

* Indien ‘n toets weens afwesigheid nie geskryf is nie, moet die leerling gereed wees om die toets op sy eerste dag terug by die skool

af te lê.

* Ouers moet poog om alle afsprake vir leerlinge na skoolure te maak.

4. GEREELDE OORTREDINGS:

Gereelde oortredings van skoolreëls en/of leerlinge wat die skool se naam in diskrediet bring gedurende skooldae, naweke, vakansie) kan gevaar loop om eerste waarskuwing te ontvang wat verder kan lei tot skorsing.

5. LEIERSKAP:

Geen leerling wat op sy/haar finale waarskuwing is, sal ‘n leierskapposisie beklee nie.

6. Kleredrag voorskrifte:

Klerevoorskrifte:

·Seunsskoene – Buccaneer of Bronx – Bruin met veters

·Somersdrag (seuns) – laerskool:

* Kortbroek en hemp

* Skoene en langkouse (opsioneel)

* Trui of “Pullover”

* LO drag-kort PT(swart) en Atletiekfrok of geel T-hemp / Moria Sweetpak

·Somersdrag (dogters) – laerskool:

* Rok

* Skoene (bruin “Wings of Dolly”) en kort bruin sokkies (opsioneel)

* Trui of PO

* LO drag – kort PT-broek (swart) en atletiekfrok of geel T-hemp / Moria sweetpak.

·Somersdrag (seuns) – hoërskool:

* Langbroek of kortbroek

* Hemp

* Skoene en bruin kouse

* Trui of “pullover”

·Somersdrag (dogters) – hoërskool:

* Bruin romp en wit bloes

* Bruin skoene (“wings of dolly”)

* Wit sokkies

* Trui of “Pullover”

·Matriekdrag en leerlingraad:

* Matriekdas - almal

* Leerlingraad: Goue koord om baadjie en leerlingraadwapen

·Wintersdrag (seuns) - laerskool:

* Langbroek of kortbroek en hemp

* Skoene en langkouse

* Trui / ”pullover” / windbreker

* Bruin Moria-serp (opsioneel)

* LO-drag / Moria sweetpak

·Kleredrag-reëls:

* Die boonste knoop van die hemp / bloes moet vasgeknoop wees met die dra van ‘n das.

* Die romp en roklengte moet 4 vingers bo die knie wees.

* Gr 4 -12 dogters mag nie “ tights ” onder hul rokke of rompe dra nie.

* Geen kort wit sportsokkies mag by skoolskoene gedra word nie.

* Slegs wit of vleeskleurige onderklere mag by die wit bloes gedra word.

* Truie en baadjies se moue mag nie opgeskuif / opgerol word nie.

* Alle baadjies moet 2 knope hê.

* Seuns se boonste baadjieknoop moet ten alle tye vas wees.

* Dogters se baadjieknope moet los wees of al twee vas wees.

* Skoolwapen op die das moet altyd sigbaar wees.

* Bruin gordels moet by bruin langbroeke gedra word.

·Skooltasse:

* Moet stewig wees om die boeke te beskerm en moet ‘n minimum van 3 tot 4 verdelers hê.

7. TOELATINGSVEREISTES:

Toelating tot Privaatskool Moria geskied binne die raamwerk wat daargestel is deur Namibiese Grondwet, Artikel 20(4): “All persons shall have the right, at their own expense, to establish and maintain private schools or colleges or other institutions of tertiary education provided that:

(a)such schools, colleges or institutions of tertiary education are registered with a Government department in accordance with any law authorizing an regulating such registration;

(b)the standards maintained by such schools, colleges or institutions of tertiary education are not inferior to the standards maintained in comparable schools, colleges or institutions of tertiary education funded by the state;

(c)no restriction of whatever nature are imposed with respect to the admission of pupils, based on race, color or creed;

(d)no restriction of whatever nature are imposed with respect to the recruitment of staff, based on race or color”

Hierdie bepalings impliseer dat geen leerling op grond van godsdienstige redes toelating tot die skool geweier mag word nie. Dit beteken egter nie dat die skool die godsdienstige, taal- of kulturele voorkeure of oortuiging van sodanige leerling moet akkommodeer nie. So ’n leerling moet dus in alle opsigte inpas en aanpas by die skool, en nie omgekeerd nie. Die bepalings impliseer ook nie dat ’n leerling wat dissiplinêre probleme by enige ander skool veroorsaak het noodwendig toegelaat sal word nie. As kinders hulle ook binne Privaatskool Moria herhaaldelik skuldig maak aan wangedrag kan die Direksie weier om hulle verder toe te laat.

8. OPNAMEPROSEDURE:

Die ouer van ’n leerling wat nie voorheen die skool bygewoon het nie, doen aansoek by die bestuur of skoolhoof, met volledige besonderhede oor beide ouers/voogde en die betrokke leerling(e) soos vervat in Bylae A . ’n Keurkomitee word saamgestel om die aansoeke te oorweeg in die lig van die Beginselraamwerk en aan die hand van neergelegde kriteria. Die keurkomitee bestaan uit die Bestuurspan van die skool. Waar twyfel bestaan word die aansoek na die Direksie verwys. Onderhoude word gevoer met die nuwe leerling, asook met die ouers of voogde. Die Skoolhoof bepaal vooraf hoeveel leerlinge toegelaat kan word aan die hand van die bestaande personeeltoekenning en beskikbare fasiliteite. Indien ’n leerling nie toegelaat word nie, moet die redes vir sodanige besluit, indien nodig, met die ouers bespreek word. Indien ’n leerling kwalifiseer vir toelating tot die skool, kan hy ook vir koshuistoelating aansoek doen mits daar plek beskikbaar is en die ouers die finansiële verpligting kan nakom. Alle aansoekers moet ’n vertroulike verslag van hul vorige skool laat voltooi wat dit op hulle beurt aan Moria sal besorg. Die inligting in die verslag kan toelating beïnvloed.

·Kriteria vir toelating:

* Skoolgereedheid:

Die aansoeker moet aan die gestelde fisiese, psigiese, sosiale en ander vereistes vir skoolgereedheid voldoen volgens die

aanlegtoets vir skoolbeginners (Groeps-toets vir 5 tot 8 jariges). Hierbenewens sal voornemende leerlinge ook eers vooraf

geëvalueer word ten einde vas te stel of hulle oor ’n bevredigende agtergrondskennis beskik.

* Taalvaardigheid:

Alle aansoekers moet in staat wees om op ’n bevredigende vlak te kommunikeer deur middel van die skool se onderrigmedium

naamlik Afrikaans. Dit is ook wenslik dat die onderrigmedium ooreen sal stem met die ouers se huistaal.

* Ouderdom:

Skoolbeginners word tot ’n skool toegelaat vanaf die begin van die jaar waarin hul die ouderdom van 7 jaar bereik. ’n Leerling wat

twee jaar of ouer as die gemiddelde ouderdom van ’n betrokke standerdgroep is, word nie tot die skool toegelaat nie. Geen leerling

bo die ouderdom van 15 jaar mag sonder wettige redes tot die primêre fase (Gr.1 - Gr. 7) van die skool toegelaat word of daarin

aanbly nie.

* Vakkeuse / studierigting:

Die kandidaat se voorgenome vakkeuse/studierigting moet aansluiting vind by die skool se huidige vakkeuses.

* Voedingsarea:

Leerlinge vanuit die natuurlike voedingsarea/skole van die skool geniet voorkeur.

* Vorige rekord:

-Akademies:

Geldige, amptelike bewys moet gelewer word van die vorige jaar se akademiese rekord. Potensiële druipelinge sal in die

reël nie oorweeg word vir toelating nie.

- Gedrag:

Die leerling se gedrags- en ander agtergrondgegewens moet van so ’n aard wees dat hy nie die gees en karakter van die skool

sal ondermyn nie. Indien ’n leerling hom of haarself aan wangedrag voorheen skuldig gemaak het, mag die aansoek afgewys

word.

* Skoolreëls:

Die leerling en sy ouers/voog moet onderneem om hul by die voorgeskrewe skoolreëls neer te lê.

* Finansiële en ander verpligtinge:

Die ouer moet in staat wees en onderneem om die neergelegde finansiële en ander verpligtinge na te kom soos van tyd tot tyd

aangepas mag word. Die onderneming moet die aansoek vergesel en moet voltooi wees om die aansoek geldig te maak.

* Koshuistoelating:

’n Leerling wat kwalifiseer vir toelating tot die skool, kan vir toelating tot ’n koshuis aansoek doen mits die ouers/voog verder as

5 km daarvan woon, daar plek in die koshuis beskikbaar is en as die ouers die finansiële verpligtinge kan nakom.

9. OUERS:

·Kommunikasiekanale:

Om goeie kommunikasie te bewerkstellig en misverstande uit die weg te ruim, verwag die Direksie dat die onderstaande kanale eerbiedig sal word:

·Verantwoordelikhede:

* Finansieel:

Daar word verwag dat alle voorgeskrewe skoolgelde stiptelik vooruitbetaalbaar sal wees voor of op die sewende dag van elke

maand. Skenkings of donasies van watter aard ook al is nie verhaalbaar by skoolverlating nie. Alle projekte vir fondsinsameling

moet deur Privaatskool Moria of betrokke subkomitees geloods word. ’n Debietorderstelsel as wyse van betaling is vanaf 2007

verpligtend vir alle nuwe ouers.

* Administrasie en Korrespondensie:

Omsendbriewe, vraelyste en administratiewe vorms moet stiptelik deur ouers hanteer word ten einde die organisasie te

vergemaklik en onkostes te besnoei.

* Fisiese betrokkenheid:

Daar word van alle ouers verwag om ten volle betrokke te wees by die funksionering en werksaamhede van die skool t.o.v:

- Bouprojekte

- Sportafrigting en ondersteuning

- Funksies en fondsinsamelings

-Ouervergaderings

* Algemeen:

Ouers wat versuim om hul verantwoordelikhede by die skool na te kom en wat ten opsigte van die gedragskode misgaan, stel hulle

bloot aan stappe wat deur die Direksie geneem sal word.

10. SKOOLGELDE:

·Skool- en Registrasiegelde:

- Skool- en registrasiegelde word jaarliks bepaal.

·Boekegelde:

- Leerlinge ontvang handboeke en alle skryfbehoeftes (boeke, skryfblokke en lêers) asook fotostate vanaf die skool.

- Handboeke moet aan die einde van die jaar in goeie orde teruggehandig word.

- Indien boeke beskadig is sal ouers ’n ”boete” betaal sodat nuwe handboeke aangekoop kan word.

- ’n Vasgestelde bedrag word jaarliks deur elke leerling betaal soos deur Direksie bepaal.

11. REëLS:

·Dit staan die Direksie en skoolbestuur vry om enige tyd veranderings aan te bring.

* * * * * * * * * * * *

KLASREËLS:

Klasreëls is daar om ‘n opvoedkundige milieu te skep sodat maksimale benutting van tyd kan plaasvind!

 • Onderwysers ontmoet die leerders buite die klas.
 • Leerlinge staan in rye teen die muur buite die klas totdat die onderwyser toestemming gee dat hulle die vertrek mag betree.
 • Indien die onderwyser nie by die klas is nie gaan binne, sit en haal boeke uit en wees gereed vir ‘n les.
 • Dogters stap altyd eerste in of uit.
 • Verdaging geskied deurdat die klas inpak, staan, groet en ordelik die klas verlaat. (Opdragte word deur die onderwyser gegee).
 • Leerlinge mag nie die klas verlaat voordat die klok gelui het nie.
 • Leerlinge moet dadelik oppak nadat die klok gelui het sodat die volgende onderwyser nie onderrigtyd verloor nie.
 • Leerlinge is verantwoordelik vir netheid van die klas. Rooster word opgestel vir vee, afstof en snippermandjie leegmaak. Kontroleer.
 • Leerlinge mag water by hulle hou om te drink. Voorreg word verbeur indien gemors of ander natgespuit word.
 • Geen leerling mag op banke sit nie.
 • Geen tasse word op banke gesit nie.
 • Leerlinge van ‘n klasgroep (registerklas is verantwoordelik vir die skoonmaak van banke, stoele, mure en vloer (was).
 • Geen leerling mag onderrigtyd versteur nie. (Gesels, rond skuif, rondloop, ens.)
 • Geen leerling mag op sy arm lê/slaap nie.
 • Geen leerlinge word pouses in ‘n klas toegelaat sonder die teenwoordigheid of toestemming van die onderwyser nie.
 • Geen leerling mag op die skryfbord skryf tensy die onderwyser dit versoek nie.
 • Geen geskrywery op die mure, banke, plakkate, maats se tasse, ens. nie.
 • Leerlinge se spreekbeurt geskied met die opsteek van die hande en wanneer die onderwyser jou versoek om te praat.
 • Geen gekouery deur leerlinge word in die klaskamer toegelaat nie.
 • Leerlinge verlaat slegs die klas met ‘n rooi/geel kaart.
 • Huiswerk sluit outomaties in om die werk wat vandag behandel is, te bestudeer vir die volgende keer.

SPREUKE 6:6 - Gaan kyk na die mier, luiaard, kyk hoe hy werk en leer by hom.

Hier by Moria wil ons graag betrokke bly by ons oudleerlinge en deel in hul vreugdes en hartseer. Neem asseblief vrymoedigheid om vir ons nuus en foto's te stuur. "Like"ook die Privaatskool Moria Faceboek blad om te verseker dat julle kan kennis dra van alles wat by jul Alma Mater gebeur.

Matrikulante van 2012

Michal Rossouw studeer tans medies by UNAM. Hy het in sy eerste jaar by Stellenbosch die Golden Key award ontvang. By UNAM het hy 'n sertifikaat van uitnemendheid vir Anatomie ontvang en is gekies om op die studenteraad te dien. Hy woon ook die International Student Surgery Society Symposium in Australië by.

Matrikulante van 2011

Heidi de Villiers studeer B.Com Rek by die Potchefstroomse Universiteit en ontvang ook die Golden Key toekenning vir uitmuntende prestasie!

Matrikulante van 2010 - 'n goeie jaar!

 • Die Golden Key International Honour Society is 'n Internasionale nie-winsgewende instansie wat erkenning gee aan uitmuntende akademiese prestasie van die top 15% studente - voorgraads en na-graads. Hulle bied lewenslange lidmaatskap op uitnodiging alleenlik. Die volgende Moria matrikulante het hierdie gesogte uitnodging ontvang:

Annika Mouton, Izaan Potgieter, JC du Buisson

 • Annika Mouton is ook vir drie jaar na mekaar aangewys as die beste student in die Afrikaanse Departement en het verskeie wisseltrofee's vir skryfwerk ontvang. Sy ontvang ook 'n beurs van die Nederlandse Taal-unie en woon in 2013 'n maandlange Somerkursus in Nedelands by in Gent, België.(2013)
 • Annika slaag in 2014 haar Honeurs in Afrikaans met lof en begin in 2015 as Senior onderwyseres in Afrikaans by Moria.

 • Stef Botha speel vir die WP se Vodacom Cup rugby in die Kaap.
 • In 2015 word Stef gekiesom Namibië te verteenwoordi in die Vodacom Cup.

2015- Hain van der Westhuizen ontvang 'n toekenning vir toekenning vir Beste Akademiese Prestasie in B.Tech Bemarking.

Matrikulante van 2008

Oud-Moria-skolier, Oscar Lambert, blaas vir die Namibian Rugby Referee Association. Hy is einde 2013 as die skeidsregter van die jaar gekies. Dit is die grootste toekenning wat ‘n skeidsregter in Namibië kan kry.

Matrikulante van 2006

Ronnie Robberts speel in 2009 vir Namibië rugby in Chilie, Tans gee hy Toerisme Gr 10 - 12 by Moria en is in 2014 gekies as die O/16 Namibiese Rugbyspan (Grant Khomo) se hulp-afrigter.

Mariëtte Potgieter B.Ed Hon. Engels. Toekenning Top Engelse Onderwysstudent PUK

Die volgende kampe word elke jaar deur die skool aangebied:

Graad 7 Afsluitingskamp

Graad 8 Sottekamp of uitstappie

Graad 9 Spanboukamp

Graad 11 Leierskapskamp

Graad 11 Wildplaasbestuur kamp.

Gesonde kompetisie word aangemoedig deurdat die leerlinge in twee huise, Blou en Rooi, verdeel is wat op die volgende gebiede intern teen mekaar meeding:

Huissport atletiekbyeenkoms

Interhuis Sangkompetisie

Skaak

Moria sportdag waar die volgende aktiwiteite plaasvind: Touchies, Volleyball, Jukskei, Toutrek, Sokker, Netbal, kultuuraktiwiteite ens.

Leerlinge wat akademies en op kultuurgebied presteer samel ook punte vir hul onderskeie spanne in.

LAAI VORMS HIER AF: Aansoekvorm

Klerevoorskrifte:

·Seunsskoene – Buccaneer of Bronx – Bruin met veters

·Somersdrag (seuns) – laerskool:

* Kortbroek en hemp

* Skoene en langkouse (opsioneel)

* Trui of “Pullover”

* LO drag-kort PT(swart) en Atletiekfrok of geel T-hemp / Moria Sweetpak

·Somersdrag (dogters) – laerskool:

* Rok

* Skoene (bruin “Wings of Dolly”) en kort bruin sokkies (opsioneel)

* Trui of PO

* LO drag – kort PT-broek (swart) en atletiekfrok of geel T-hemp / Moria sweetpak.

·Somersdrag (seuns) – hoërskool:

* Langbroek of kortbroek

* Hemp

* Skoene en bruin kouse

* Trui of “pullover”

·Somersdrag (dogters) – hoërskool:

* Bruin romp en wit bloes

* Bruin skoene (“wings of dolly”)

* Wit sokkies

* Trui of “Pullover”

·Matriekdrag en leerlingraad:

* Matriekdas - almal

* Leerlingraad: Goue koord om baadjie en leerlingraadwapen

·Wintersdrag (seuns) - laerskool:

* Langbroek of kortbroek en hemp

* Skoene en langkouse

* Trui / ”pullover” / windbreker

* Bruin Moria-serp (opsioneel)

* LO-drag / Moria sweetpak

·Kleredrag-reëls:

* Die boonste knoop van die hemp / bloes moet vasgeknoop wees met die dra van ‘n das.

* Die romp en roklengte moet 4 vingers bo die knie wees.

* Gr 4 -12 dogters mag nie “ tights ” onder hul rokke of rompe dra nie.

* Geen kort wit sportsokkies mag by skoolskoene gedra word nie.

* Slegs wit of vleeskleurige onderklere mag by die wit bloes gedra word.

* Truie en baadjies se moue mag nie opgeskuif / opgerol word nie.

* Alle baadjies moet 2 knope hê.

* Seuns se boonste baadjieknoop moet ten alle tye vas wees.

* Dogters se baadjieknope moet los wees of al twee vas wees.

* Skoolwapen op die das moet altyd sigbaar wees.

* Bruin gordels moet by bruin langbroeke gedra word.

Kontakpersoon Mev. Elsabé Marais. Sel: +264812427789

Skoolklere kan op die volgende tye by Me. Marais gekry word:

·MAANDAG: 08:30 – 09:30

·VRYDAG : 08:00 – 09:00

Onderstaande pryslys is onderhewig aan verandering.

Klere pryse 2017.docx

Laai jaarprogram hier af

As 'n Artikel 21 Maatskappy wat nie op wins ingestel is nie, probeer die Direksie om die kostes so laag as moontlik te hou.

NUWE TARIEWE VIR 2016:

SKOOLGELD: N$ 2 600 -00 (1ste kind p/maand)

N$ 2 345-00 (2de kind p/maand)

N$ 2 160-00 (3de kind p/maand)

GRATIS (4 kinders en meer)

REGISTRASIE: N$ 700-00 (p/gesin p/jaar)

BOEKEGELD: N$ 700-00

IEB- GR. 12: N$ 5 300-00

PROJEKTEGELD: N$ 2 500-00 p/k p/j (indien ouers nie kan werk nie) 4 Projekte moet gewerk word. Kontak skool vir verdere navrae

KOSHUISGELD: N$ 2 150-00 (p/kind p/maand)

Alle nuwe ouers is verplig om van die debietorder-stelsel gebruik te maak. Indien u nie ‘n debietorder wil gebruik nie, moet u skriftelik kennis gee sodat reëlings met die finansiële direkteur, Mnr. Piet Mostert, getref kan word. Ou debietorders sal outomaties aangepas word. Ouers moet let op die volgende reëling. ALLE LEERLINGE SE REGISTRASIEGELD MOET BETAAL WORD ALVORENS HUL KIND/ERS TOEGELAAT WORD. ALLE NUWE LEERLINGE SE JANUARIE-HEFFING MOET OOK OP DAG VAN SKOOLBEGIN BETAAL WORD! Februarie-heffing word outomaties met die Februarie-debietorder aangebied. Ouers wat jaarliks die volle skool- en koshuisgeld vooruit wil betaal, moet dit voor 31 Januarie betaal om te kwalifiseer vir ’n 5% korting.

Skoollied

Ek is heel gebonde

met hart en met hand.

Aan Afrikaanse strewe

'n eie Christen skool.

Vir Afrikaanse strewe

Moria, God voorsien.

Dit is my gebede

met hart en met siel.

My medemens en land

te dien met Christen-hart.

Op Afrikaanse grondslag

Moria, God voorsien.

Facebook Bladsy

Opkomende gebeure

Nuutse Omsendbrief